Georganiseerd door Silvia's Events    
 
Droom samen lekker weg ...

Algemene voorwaarden voor deelnemers van Silvia's Bruidsbeurs dat georganiseerd wordt door Silvia's Events.

 

 • De organisatie van de beurs is in handen van Silvia's Events, de indeling van de stands en grondplaatsen wordt uitsluitend door de directie en medewerkers ingedeeld en toegewezen, hieraan dient de huurder zonder voorwaarden te voldoen. Inschrijven kan alleen schriftelijk en via de website.
 • Bij de toewijzing van de standruimte zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met branchebescherming en wensen van de deelnemers.
 • De deelnemer is verplicht, geen andere artikelen te koop aan te bieden dan die waarmee hij/zij heeft ingeschreven. De organisatie behoudt ten aller tijden het recht, aanvragen voor deelname af te wijzen, zonder verdere opgave van redenen. Indien meer dan 1 persoon als inschrijver optreedt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de uit uw inschrijving voortvloeiende verplichtingen, volgens dit reglement.
 • Voor verlies c.q. beschadiging van goederen, inkomstenderving, dan wel enig ander eigendom van de standhouder, kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld, noch voor enige bedrijfsschade ontstaan bij deelname aan een door Silvia's Events georganiseerde beurs of evenement. Deelname is altijd voor rekening en risico van de deelnemer.
 • Betaling van de deelnemingskosten en alle overige betalingen dienen te geschieden voor 01 maart  2023, tenzij anders vermeld op uw bevestiging. Bij aanmelding na medio maart 2023 zal Silvia's Events een factuur verzenden voor de deelnemingskosten die per ommegaande voldaan dient te worden. Bij niet tijdige betalingen van enig aan Silvia's Events verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten zijn voor rekening van de deelnemer waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom. 
 • Beide partijen hebben het recht de inschrijving voor een beurs/evenement 14 dagen voor het evenement, kosteloos te annuleren dit moet dan wel schriftelijk, per mail. Na deze periode bent u om wat voor reden dan ook altijd verplicht het volledig standgeld te voldoen, bij uitblijven van betaling volgt incasso. Silvia's Events is gerechtigd de overeenkomst van de deelneming na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling  met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen, indien de deelnemer de deelnemingskosten of enig ander aan Silvia's Events verschuldigd bedrag niet, niet geheel of  niet tijdig heeft voldaan. In een zodanig geval blijft de deelnemer gehouden de volledige deelnemingskosten, alsmede de in verband met zijn deelneming gemaakte overige kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade, in welke zin dan ook, ter zake van de beëindiging. 
 • Het is niet toegestaan de toegewezen standplaats/grondplaats  aan een ander ter beschikking te stellen of namens een ander goederen  te verkopen zonder toestemming van de organisatie, het is niet toegestaan reclameborden, rekken e.d. voor of naast de standplaats/grondplaats te plaatsen, of anderszins de loopruimte voor het publiek te beperken, of te beïnvloeden. Eventueel kunt u extra meter grond bijboeken naast de standplaats/grondplaats.
 • U dient uiterlijk een half uur voor aanvang van de beurs aanwezig te zijn, er zal altijd een medewerker van Silvia's Events rondlopen voor informatie en vragen, standhouder mogen zonder toestemming van de organisatie van Silvia's Events de beurs nooit vroegtijdig verlaten.
 • Indien door omstandigheden, welke het gevolg zijn van overmacht, de beurs of evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan plaatsen vinden zal de standhouder geen aanspraak kunnen doen op teruggave of vermindering van de door hem/haar betaalde standplaats/grondplaats . De standhouder vrijwaart de organisatie voor elke schade c.q. aansprakelijkheid bij aflasting van de beurs of evenement, ongeacht de reden hiervan. Uitzondering bij niet doorgang geven van de beurzen en/of evenementen door COVID-19 zal Silvia's Events het bedrag van de standplaats/grondplaats geheel terug betalen.
 • Annulering/afzegging/absentie door de standhouder geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde huur, wel als dit 14 dagen tevoren schriftelijk aan ons is afgemeld. Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u aansprakelijk voor de standplaats/grondplaats.
 • De standplaats/grondplaats en de ruimte er omheen moeten na afloop van de beurs/evenement schoon opgeleverd worden, het afval/verpakkingsmateriaal dient de standhouder zelf in de aangeboden vuilniszak te deponeren en af te voeren.
 • Bij verkoop van eet en drinkwaren dient u te handelen volgens de regels in de warenwet. Als ondernemer bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen en richtlijnen in uw branche, u gaat hiermee de verplichting aan te handelen conform de gestelde voorwaarden.
 • Voor parkeren van uw auto volgt de standhouder de aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars of politie.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. De standhouders dient zich in dergelijke gevallen te houden aan de beslissing van de organisatie.
 • Bij deelname gaat standhouder akkoord met dit deelnemers reglement.


Wij wensen verder iedereen een goede verkoop en samenwerking.